Thay đổi giao diện theo dõi xếp hạng trong server PUB+

Thay đổi giao diện theo dõi xếp hạng trong server PUB