Tham khảo ý kiến cân bằng cách tính rank cho server CSGO PUB 1Hp.