Event WarClan CSGO 1Hp – Thay đổi hoạt động của group và Server