Ngày cuối cùng để đua top lấy FREE VIP tháng 8 2017!