Thay đổi cơ cấu event group 1Hp vào tháng sau tháng 5-2018