Lệnh bind nút để bật tắt khả năng nhìn thấy team xuyên tường